7 จุดสำคัญที่ต้องเข้มงวด เพื่อการป้องกันโรคเข้าฟาร์ม

 

1. ฟาร์ม มีระบบป้องกันทางชีวภาพหรือยัง?

 

2. ตัวหมู รวมถึงน้ำเชื้อที่ซื้อมาใหม่

 

3. คน ทั้งพนักงานและแขก

 

4. พาหนะ ทั้งที่ใช้ภายในและภายนอก

 

5. อาหารและน้ำ

 

6. เสื้อผ้า และรองเท้า

 

7. สัตว์พาหะนำโรคทั้งหลาย