AMCO Update

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆของเรา และธุรกิจในเครือ

ปัจจุบันนี้การเลี้ยงหมูได้พัฒนาต่างจากการเลี้ยงในอดีตอย่างมาก เกษตรกรผู้เลี้ยงเริ่มให้ความสนใจในการพัฒนาผลผลิตของฟาร์ม มีการนำหลักวิชาการ และเทคนิกต่างๆ เข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มผลผลิตของฟาร์มมากขึ้น ซึ่งจุดเริ่มต้นของผลผลิตที่ดีของฟาร์มและถือว่าเป็นตัวกำหนดอนาคตของฟาร์มก็คือหมูสาวทดแทนนั่นเอง

  • 1
  • 2