สารพิษจากเชื้อราในข้าวโพด

ผลการสำรวจ #สารพิษจากเชื้อรา ในตัวอย่าง #ข้าวโพดอาหารสัตว์ จากทั่วโลก โดย #Patent_Co. Research Center ประเทศเซอเบียร์ โดยมีตัวอย่างข้าวโพดอาหารสัตว์จากประเทศไทยรวมอยู่ด้วย เก็บตัวอย่างโดยทีมงาน #แอมโก้เวท