ผลการตรวจสารพิษจากเชื้อราในข้าวโพด

ปี 2562 ที่ผ่านมา #แอมโก้เวท ส่งตัวอย่าง #ข้าวโพดอาหารสัตว์ จากประเทศไทย ไปตรวจที่ #Patent_co. Research Center
พบว่า ตัวอย่าง 100% มีการปนเปื้อน #สารพิษจากเชื้อรา มากกว่า 1 ชนิด
และที่พบมากที่สุดคือ #ฟูโมนิซิน #fumonisin มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2454 ppb

ปกป้องสัตว์เลี้ยงจากสารพิษจากเชื้อราด้วย #minazel_plus #มินนาเซล_พลัส ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก #amcovet #patent_co