ประกาศความเป็นส่วนตัว ของลูกค้า / คู่ค้า
และเอกสารแสดงความยินยอมในการเก็บ รวบรวมใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แอมโก้เวท จำกัด และบริษัทในเครือ ต่อจากนี้ เรียกว่า “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของทุกท่านให้มีความปลอดภัย นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ให้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า/ คู่ค้า เพื่อแจ้งและอธิบายให้ทราบว่า บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ข้อมูลใดบ้างที่บริษัทฯ จัดเก็บ มีวัตถุประสงค์ใดในการประมวลผลข้อมูล มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างไร มีมาตรการในการรักษาปกป้องข้อมูลของท่านอย่างไร รวมถึงสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลที่ต้องการจะรวบรวม เก็บ บันทึก จัดการ จัดเก็บ ส่งต่อ ดัดแปลง ใช้ เปิดเผย หรือ ลบ ภายใต้สิทธิและเงื่อนไขตามหนังสือยินยอมฉบับนี้ ซึ่งได้แก่
  ที่ชนิดของข้อมูลวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
  1หนังสือรับรองบริษัท/ ชื่อกรรมการ / บัตรประชาชนนำไปใช้เป็นหลักฐานตามกรมสรรพากรกำหนดข้อมูลจะถูกทำลายภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดทำธุรกิจการค้าต่อกัน
  2ที่ตั้งปัจจุบันขณะทำธุรกิจต่อกันนำไปใช้เป็นหลักฐานตามกรมสรรพากรกำหนดข้อมูลจะถูกทำลายภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดทำธุรกิจการค้าต่อกัน
  3หนังสือรับรองการเสียภาษี (ภพ.20)นำไปใช้เป็นหลักฐานตามกรมสรรพากรกำหนดข้อมูลจะถูกทำลายภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดทำธุรกิจการค้าต่อกัน
  4แผนผัง รูปถ่าย ชื่อสถานที่ตั้งปัจจุบันเพื่อสะดวกในการเยี่ยมชม และติดต่องาน การบริการต่าง ๆข้อมูลจะถูกทำลายภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดทำธุรกิจการค้าต่อกัน
  5สำเนาใบอนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เพื่อเป็นข้อมูลรับรอง ในการทำธุรกิจข้อมูลจะถูกทำลายภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดทำธุรกิจการค้าต่อกัน
  6สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์เพื่อเป็นข้อมูลรับรอง ในการทำธุรกิจข้อมูลจะถูกทำลายภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดทำธุรกิจการค้าต่อกัน
  7ชื่อ-นามสกุลเพื่อติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้องข้อมูลจะถูกทำลายภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดทำธุรกิจการค้าต่อกัน
  8หมายเลขโทรศัพท์/ อีเมลล์/ ไอดีไลน์เพื่อติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลจะถูกทำลายภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดทำธุรกิจการค้าต่อกัน
  9หมายเลขบัญชีธนาคารเพื่อจ่ายค่าสินค้า หรือบริการ ข้อมูลจะถูกทำลายภายใน 1 ปี หลังสิ้นสุดทำธุรกิจการค้าต่อกัน

  *หากมีการทำธุรกิจ ต่อเนื่อง จะมีการอัพเดท ข้อมูลใหม่ทุก 5 ปี โดยทางบริษัทฯ ควบคุมข้อมูลตามประกาศ*

 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

  บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีข้อมูลภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการบันทึกในกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า/ คู่ค้า และพนักงานของบริษัทฯ

 3. ความปลอดภัย

  บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลจะคงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานการทำงานที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ เคารพในข้อมูลของท่านและรับรองว่าข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย จำกัดการเข้าถึงเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเท่านั้น

 4. การแบ่งปันข้อมูลต่อบุคคลที่สามและการส่งต่อข้อมูล

  บริษัทฯ จะส่งข้อมูล หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปบุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ลูกค้าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการส่งหรือโอน รวมถึงข้อมูลที่ส่งไปยังปลายทางมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกำหนดเท่านั้น

 5. การใช้คุกกี้

  เรามีการใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายคุกกี้

 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งท่านอาจขอใช้สิทธิเหล่านี้กับบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและกระบวนการจัดการสิทธิของบริษัทฯ

  1. สิทธิเพิกถอนความยินยอม

   หากท่านได้ให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิใช้การเพิกถอนความยินยอม ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัทฯ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อท่าน โปรดศึกษาหรือสอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอมเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

  2. สิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัทฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับท่าน รวมถึงขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ได้ หากท่านเป็นลูกค้า / คู่ค้า ปัจจุบันของบริษัทฯ ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนของบริษัทฯ

  3. สิทธิให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทฯ ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่สามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

  4. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

   ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ สามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมายตามแต่กรณี

  5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทฯ หมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

  6. สิทธิขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขหรือขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีที่บริษัทฯ หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้แทน

  7. สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

   ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตามขั้นตอนดำเนินการของบริษัทฯ

  8. สิทธิร้องเรียน

   ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   การใช้สิทธิของท่านตามข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ อาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิของท่านได้ เช่น บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือการใช้สิทธินั้นๆ อาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบ หากท่านต้องการใช้สิทธิตามข้างต้น ท่านสามารถยื่นคำขอมายังบริษัทฯ

 7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยการประกาศข้อมูลลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

  ท่านมีสิทธิในการเข้าถึง แก้ไข ลบ ขอสำเนาข้อมูลของตนเอง และถอนความยินยอม โดยทำเป็นหนังสือในรูปแบบใดก็ได้ที่เหมาะสม ส่งมายังที่อยู่ หรือ อีเมล ดังต่อไปนี้

  บริษัท แอมโก้เวท จำกัด สำนักงาน: เลขที่ 2 ถนน มอเตอร์เวย์ แขวงประเวศ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  (ส่งถึง คุณอรชุมา พึงรำพรรณ์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) หรือ ทางอีเมล [email protected]

เราใช้คุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใข้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุ้กกี้ได้ที่ นโยบายคุ้กกี้ และ สามารถเลือกตั้งค่ายินยอมการใช้คุ้กกี้ ได้โดยการคลิก การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Necessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐานและช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์ทำงานได้เป็นปกติ เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น โดยเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ ดังนั้น ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทได้ ทั้งนี้คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง บริษัทใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอเนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

บันทึก